L' acompanyament emocional

PRESÈNCIA I SUPORT DELS ACOMPANYANTS

El desenvolupament relacional i social dels nens i les nenes és un aspecte fonamental per al seu creixement integral. No es tracta només d'adquirir coneixements, sinó també de desenvolupar habilitats emocionals i socials que els permetin establir relacions positives amb els altres.

Per aconseguir-ho, es busca crear un ambient emocionalment segur i positiu on els infants puguin experimentar, regular i expressar les seves emocions i sentiments, i establir vincles propers i segurs amb els seus iguals i adults de referència.

A més, es fomenta un clima de respecte, confiança i seguretat on puguin expressar-se lliurement, compartir les seves opinions i emocions, i aprendre a resoldre conflictes de manera constructiva. L'objectiu és ajudar-los a desenvolupar habilitats socials i emocionals que els permetin relacionar-se de manera efectiva amb els altres.

La presència dels educadors és important per guiar-los, donar-los suport emocional, mostrar-los com resoldre conflictes i ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats socials. A més, els acompanyants també tenen la responsabilitat d'assegurar que els infants estiguin segurs i protegits, tant físicament com emocionalment, durant el procés d'aprenentatge.

També es presta especial atenció al període d'adaptació i vinculació dels infants a l'espai. És vital que la família s'involucri en aquest procés per tal d'establir un vincle segur i positiu amb els altres membres de la comunitat educativa.

Es promou un enfocament holístic del desenvolupament dels nens i nenes, que inclou tant l'adquisició de coneixements com el desenvolupament d'habilitats emocionals i socials. Es busca crear un ambient segur i positiu on puguin experimentar, aprendre i créixer en tots els aspectes de la seva vida.